Tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tại Hội nghị NLĐ năm 2015

04/01/18 05:01:51 Lượt xem: 13
Tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tại Hội nghị NLĐ năm 2015

ại hội các đơn vị đã tiến hành  bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 tại mỗi Chi bộ. Các đồng chí trúng cử đều là các cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với công tác Đảng, thể hiện được vai trò lãnh đạo về mặt tư tưởng, tiên phong trong công tác khai thác sản xuất kinh doanh tại mỗi đơn vị.

Trong nhiệm kỳ mới, các Chi ủy sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, Đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.