Thông báo mời thầu mua xe ô tô 7 chỗ của Công ty cp công trình đô thị Nam Định