Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017

04/01/18 05:01:10 Lượt xem: 33
Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017

Tại các Đại hội, Bí thư Chi bộ cơ sở đã tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, công tác Đảng tại các Chi bộ trực thuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Công ty.

Dưới sự lãnh đạo và định hướng của Đảng bộ Công ty, đội ngũ Đảng viên  các Chi bộ trực thuộc Công ty  đã phát huy vai trò tiên phong  trong  sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào tại các phòng ban, đơn vị.

Bên cạnh đó, các Chi bộ đã nghiêm khắc đánh giá, nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua như: chưa chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt  định kỳ, dẫn tới việc chưa có nhiều chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ; việc tham mưu, đề xuất mang tính chiến lược với Đảng ủy cơ quan cấp trên còn hạn chế…

Đại hội đã dành thời gian để các Đảng viên tại mỗi Chi bộ có ý kiến tham luận về công tác Đảng. Các nhóm ý kiến hầu hết tập trung vào  các vấn đề chính : Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tính chiến đấu của Đảng thông qua  công tác phê bình và tự phê bình; phát triển Đảng viên vừa hồng vừa chuyên tại các Chi bộ .

Tin tức liên quan