Công bố thông tin về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh và bầu chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021