CBTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho 03 xe oto thanh lý