Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 03 xe ô tô thanh lý