CBTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho 03 xe ô tô thanh lý